Naše služby

Advokátska kancelária poskytuje klientom profesionálne komplexné právne služby a poradenstvo.


Právne služby poskytujeme v oblastiach:

občianskeho práva

  • právne zastupovanie klientov v konaniach pred súdmi, správnymi orgánmi, orgánmi štátnej správy ako aj v iných prípadoch kedy klient požaduje alebo považuje za vhodné zastúpenie advokátom /príprava návrhov na začatie konania, vyjadrení, vedenie mimosúdnych rokovaní/
  • vypracovanie listín o právnych úkonoch /kúpne, darovacie, zámenné, zmluvy o pôžičke, dohody o vyporiadanie BSM a iné …/ a ich zmeny
  • právne rozbory a konzultácie /vhodnosť a výhodnosť riešenia právnych vecí, analýza vhodnosti riešenia a úspešnosti právnej veci, sporu…/
 • rodinného práva

  • právna pomoc a zastupovanie v konaniach o rozvod manželstva, úpravu práv a povinností k maloletým deťom /zvýšenie, zníženie výživného, úprava styku s dieťaťom/, určenie výživného pre rozvedeného manžela, zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • práva obchodných spoločností a obchodného práva

  • vypracovanie, zmena, pripomienkovanie všetkých typov obchodných zmlúv
  • zakladanie a vznik obchodných spoločností, zmeny v obchodných spoločnostiach /obchodné meno, sídlo, spoločníci, prevody obchodných podielov, zmena predmetov podnikania/, ukončenie podnikania
  • právne poradenstvo pred podnikateľov fyzické osoby
  • správa pohľadávok /komunikácia s dlžníkmi, príprava návrhov na súd a zastupovanie v konaní, zastupovanie v exekučnom konaní pre oprávnených ako aj povinných/
 • pracovného práva

  • právna pomoc v oblastiach upravených Zákonníkom práce a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi upravujúcimi pracovné právo
  • právna pomoc v prípade neplatného skončenia pracovného pomeru pre zamestnancov ako aj zamestnávateľov
 • správneho práva

  • právna pomoc v živnostenskom, stavebnom, priestupkovom konaní a ostatných konaniach vedených správnymi orgánmi
 • konkurzného práva

  • príprava návrhov na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, zastupovanie v konkurznom konaní
  • príprava prihlášok do konkurzného konania
  • príprava žalôb v konkurznom konaní a zastupovanie klientov
 • trestného práva

  • obhajoba v trestnom konaní
  • zastupovanie poškodených trestným činom

Pridaj komentár

Farská 12, 949 01 Nitra, Tel.:037/3811840, email: office@akkociscak.sk